LIETUVOS RADIOLOGIJOS TECHNOLOGŲ ASOCIACIJA

ISRRT veikla

ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Technologists) – tarptautinė radiograferių ir radiologijos technologų draugija, įkurta 1952 m. 

Daugiau: www.isrrt.org

ISRRT žurnalas 2016 (atsisiųsti)

ISRRT žurnalas 2015 (atsisiųsti)

ISRRT naujienos Nr. 8

SAFRON ir IAEA 2016 m. kovo mėn. naujienos.

ISRRT žurnalas 2016 m. 04 mėn. (atsisiųsti).

ISRRT pozicijos pareiškimas (ISRRT position statement)

2017 m. ISRRT Tarybos susitikime nutarė, kad reikia atnaujinti savo pozicijos pareiškimus visiems aktualiais profesiniais klausimais. Šiuo metu yra ruošiami jų papildymai, šalys narės prašomos susipažinti ir pareikšti nuomonę. Susipažinimui atsiųsti dokumentai: 1) kontrastinių medžiagų administravimas radiologinės procedūros metu; 2) radiologijos technologo vaidmuo optimizuojant medicininę apšvitą; 3) radiologijos technologo vaidmuo komandiniame darbe, pagrindžiant medicininę apšvitą; 4) etikos kodeksas.

 1. 1.      Kontrastinių medžiagų administravimas

ISRRT svarsto kontrastinių medžiagų administravimą kaip vieną sričių radiologijos technologo praktikoje, tinkamą išsilavinimą įrodant klinikine kompetencija, tais atvejais, kai kontrastinių medžiagų administravimas leidžiamas nacionaliniais įstatymais.

Radiologijos technologas studijų ir mokymų metu įgauna žinias apie identifikavimą, paruošimą, apskaičiavimą, dokumentavimą, administravimą ir paciento priežiūrą, susijusius su kontrastinių medžiagų administravimu. Mokymas taip pat apima indikacijas, kontraindikacijas, galimus pavojus, atsargumo priemones, tinkamą naudojimą ir nepageidaujamas reakcijas naudojant kontrastines medžiagas. Išsilavinęs technologas turi būti kompetentingas stebėti pacientus dėl galimų komplikacijų ar nepageidaujamų reakcijų panaudojus kontrastines medžiagas ir tinkamai reaguoti į šias komplikacijas kartu su kitu personalu, įskaitant gydytoją.

 1. 2.      Technologo vaidmuo optimizuojant medicininę apšvitą

ISRRT svarsto paciento gaunamos medicininės apšvitos optimizavimą kaip vieną sričių radiologijos technologo praktikoje, tinkamą išsilavinimą įrodant klinikine kompetencija. ISRRT pozicija remiasi šiuo pareiškimu:

ISRRT tikisi, kad visi kvalifikuoti radiologijos technologai yra kompetentingi taikyti jonizuojančios spinduliuotės dozių optimizavimo principus veikloje, susijusioje su jų klinikiniu darbu.

Kaip profesionalai, atsakantys už pacientų gaunamas jonizuojančios spinduliuotės dozes, radiologijos technologai privalo turėti galių priimti sprendimus dėl paskirto tyrimo. Tai privalo būti galimybė parinkti tyrimo techniką, siekiant kuo geresnio diagnostinio ar terapinio rezultato su mažiausia apšvita pacientams, personalui ir visuomenei.

ISRRT pripažįsta, kad radiologijos technologai yra įgalinti optimizuoti apšvitą ir tyrimo parametrus, atsižvelgiant į paciento interesus, tinkamą išsilavinimą įrodant klinikine kompetencija, tais atvejais, kai tai leidžiama nacionaliniais įstatymais.

 1. 3.      Technologo vaidmuo komandoje sankcionuojant ir pagrindžiant medicininę apšvitą

ISRRT svarsto paciento gaunamos medicininęs apšvitos sankcionavimą ir pagrindimą kaip vieną sričių radiologijos technologo praktikoje, tinkamą išsilavinimą įrodant klinikine kompetencija. ISRRT pozicija remiasi šiuo pareiškimu:

ISRRT tikisi, kad visi kvalifikuoti radiologijos technologai yra kompetentingi taikyti jonizuojančios spinduliuotės dozių optimizavimo principus veikloje, susijusioje su jų klinikiniu darbu.

Kaip profesionalai, atsakantys už pacientų gaunamas jonizuojančios spinduliuotės dozes, radiologijos technologai privalo turėti galių priimti sprendimus dėl paskirto tyrimo. Tai privalo būti galimybė parinkti tyrimo techniką, siekiant kuo geresnio diagnostinio ar terapinio rezultato su mažiausia apšvita pacientams, personalui ir visuomenei.

Radiologijos technologai yra sudėtinė dalis medicininės apšvitos pagrindimo procese, bendraujant su pacientais ir bendradarbiaujant su gydytojais. Šis pareiškimas paremtas Basic Safety Standarts (BSS), išleistais IAEA 2014. Ten nurodoma, pagrindimas gali būti aiškinamas kaip procesas, pasveriant apšvitos numatomą naudą prieš galimą žalą. Naudos-žalos santykis gali būti susijęs tiek su individu, tiek su visuomene kaip visuma. Paciento medicininės apšvitos pagrindimas apibrėžiamas BSS 3.156 ir 3.157 paragrafuose. Šie BSS reikalavimai užtikrina, kad paciento medicininė apšvita yra pagrįsta iš anksto atsižvelgus į konkrečius tikslus ir su pacientu susijusias charakteristikas.

Radiologijos technologai įgydami išsilavinimą, įgyja ir išsamias žinias apie apšvitos pagrindimą, kas įpareigoja juos bendradarbiaujant su kitais komandos nariais būti autorizuotais (turėti leidimą spręsti dėl tyrimo). Šis leidimas gali būti įrodomas pasirašant tyrimo formoje ar įvedant elektroninį slaptažodį. Gydymo įstaigos dokumentacijoje turi būti tiksliai nurodyta autorizacijos forma.

Pripažinta, kad be radiologų, kai kuriose šalyse radiologijos technologai yra autorizuoti kaip praktikai tam tikro tipo diagnostinėms procedūroms atlikti. Jie kaip komandos nariai yra atsakingi, kad pacientai negautų papildomos apšvitos dėl pakartotinio tyrimo ar netinkamo paskyrimo. Radiologui neįmanoma patikrinti kiekvieno paskyrimo, todėl radiologijos technologas turi būti autorizuotas (turėti leidimą) priimti sprendimus dėl paskirtų tyrimų atlikimo.

 1. 4.      Etikos kodeksas

ISRRT Etikos ir Profesionalaus elgesio kodeksas buvo sukurtas pačių narių ir patvirtintas Valdybos tam , kad būtų galima apibrėžti etinę elgseną ir atsakingą elgesį, kurio tikimasi iš kiekvieno ISRRT nario.

Kiekvieno nario asmeninė atsakomybė yra suprasti, pritarti ir ugdyti vertybes bei elgesį, apibrėžtą Kodekso.

Kiekvieno nario atsakomybė žinoti ir laikytis įstatymų, standartų ir kodekso nuostatų, susijusių su jo profesinės veiklos jurisdikcija. Etika gali būti apibrėžiama kaip procesas, taisyklės ar elgesio principai.

Sykį išmokti etikos principai gali būti taikomi bet kuriems kylantiems etiniams klausimams.

Etika yra nesudėtinga, bet nėra paprasta; kompleksinė, bet ne komplikuota. Ji remiasi vientisumo kultūra, palaikymo ir pozityvumo atmosfera, kas kuria moralę, skatina lojalumą ir gerina reputaciją.

Etikos Kodeksas yra gidas, kuriuo remdamasis radiologijos technologas turėtų ugdyti savo profesinį elgesį ir santykius su pacientais, darbdaviais, sveikatos priežiūros specialistais ir visuomene. Kodeksas skirtas padėti išlaikyti aukštą profesinio elgesio lygį.

Etika ir profesionalumas yra geros radiologijos technologo praktikos pagrindas. Radiologijos technologai privalo gilinti ir palaikyti pakankamą žinių lygį, susijusį su profesinę veiklą įtakojančiais įstatymais ir nuostatais. Įstatymas ne visada nustato pozityvias pareigas ta apimtimi, kuria nusako profesinė etika. Dabartinis profesinės etikos supratimas grindžiamas pozityvių pareigų principais.

Atitinkamai su teisėmis ir privilegijomis yra susiję ir etiniai įsipareigojimai. Etinės pareigos pacientams ir visuomeninė paklausa lėmė etinių gairių suformulavimą. Etikos gairės apibrėžia pagrindines pareigas.

Radiologijos technologai yra įsipareigoję pacientams, kolegoms, kitiems sveikatos priežiūros specialistams, visuomenei, aplinkai ir sau.

Pareigos pacientams:

 • Paciento gerovė yra pirmoje vietoje
 • Atlikti tik tas procedūras, kurioms radiologijos technologas turi įgytas kompetencijas
 • Pasisakyti už geriausiai pacientui tinkamą priežiūrą
 • Nepiktnaudžiauti patikėta galia
 • Asmeniniai nusistatymai neturi įtakoti profesinių santykių
 • Taikyti praktikoje ALARA principus
 • Gerbti paciento privatumą ir saugoti konfidencialią informaciją
 • Sutikti su paciento valia rinktis, įskaitant apsisprendimą sutikti ar atsisakyti gydymo
 • Užtikrinti, kad būtų patenkinti informuoto sutikimo principai
 • Nepažeisti paciento orumo ar pagarbos, nežiūrint rasės, nacionalinės ar etninės priklausomybės, spalvos, lyties, seksualinės orientacijos, religinių ar politinių pažiūrų, amžiaus, ligos, protinės ar fizinės negalios
 • Mokyti pacientus, šeimas, slaugos personalą, pateikiant informaciją jiems suprantama kalba
 • Sąžiningai atsakyti į pacientų ar šeimos klausimus savo kompetencijos ribose
 • Gerbti paciento teises
 • Bendradarbiauti su pacientais ir sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti optimalią pacientų priežiūrą
 • Palaikyti tinkamą saugos standartų radiologinėje praktikoje žinių lygį ir laikytis standartų, atliekant tyrimus ir procedūras
 • Netoleruoti piktnaudžiavimo, nekompetencijos, nesaugios ar neetiškos praktikos atvejų

Pareigos kitiems sveikatos priežiūros specialistams:

 • Gerbti kitus sveikatos priežiūros specialistus
 • Susilaikyti nuo nepagrįstų pastabų apie kolegas

Pareigos visuomenei:

 • Išmanyti žmogaus teises
 • Priimti atsakingus sprendimus dėl paciento apšvitos, taikyti ALARA principus

Pareigos aplinkai:

 • Apriboti nereikalingą jonizuojančią spinduliuotę
 • Saugoti aplinką, užtikrinant tinkamą medicininių atliekų šalinimą
 • Užtikrinti saugią aplinką, mažinant potencialių rizikos veiksnių poveikį (jonizuojanti spinduliuotė, stiprūs magnetiniai laukai, infekcijos pavojus)

Asmeninės pareigos:

 • Profesionaliai praktikuoti
 • Užtikrinti profesinius standartus ir tęstinį mokymąsi (CPD)
 • Remti mokymąsi visą gyvenimą (LLL), palaikyti reikiamą kompetenciją profesinėje veikloje
 • Dabartinė tendencija, paremta praktiniais įrodymais bei žinių taikymas klinikinei ir mokslinių tyrimų aplinkai laikoma tinkama
 • Siekti aukšto profesinio veiksmingumo
 • Užtikrinti ir stiprinti personalo gerovę, niekuomet nesiimti pareigų esant paveiktam kokių nors medžiagų ar įtakos, kas galėtų atsiliepti darbo saugai ir kokybei
 • Būti atskaitingam už savo klaidas, profesinius veiksmus ir sprendimus
 • Užtikrinti, kad tiek žodinės, tiek raštiškos ataskaitos yra teisingos, aiškios ir glaustos
 • Užtikrinti, kad visa profesinė veikla yra tinkama ir nėra interesų konflikto
 • Kelti profesijos prestižą, ugdant visuomenės pasitikėjimą
 • Naudoti reikiamus profesinius ir institucinius mechanizmus įsikišti į nesaugią, nekompetentingą ar neetišką praktiką bei remti kolegas, kurie apie tokius atvejus informuoja valdžią
 • Vystyti mokslinių tyrinėjimų radiografijoje kultūrą, kas įtakos įrodymais remtų rekomendacijų kokybę ateityje
 • Veikti pagal įstatymą, atsižvelgiant į registracijos ar licenzijos praktikai reikalavimus

Būtų neįmanoma sukurti gaires kiekvienai gyvenimiškai situacijai. Radiologijos technologai turėtų etikos principais vadovautis kasdien. Etika liečia kiekvieną.